Представяне на цифрови обекти тип "камбана" в Интернет базирани приложения: "BellKnow" и "BOOK@HAND Bells"
Галина Богданова, Николай Ноев, Детелин Лучев, Жолт Ласло Маркус
стр. 270 - 283
Заглавие: Представяне на цифрови обекти тип "камбана" в Интернет базирани приложения: "BellKnow" и "BOOK@HAND Bells"
Автори: Галина Богданова, Николай Ноев, Детелин Лучев, Жолт Ласло Маркус

Абстракт: В настоящата статия се представя изследователската работа на Института по математика и информатика, Българска академия на науките (ИМИ-БАН) за представяне на български културни ресурси в областта на камбанологията. Изследвани са проблеми за представяне на цифрови обекти от тип камбана в уеб-базирани и мобилни приложения. Представено е хранилището със знания за обекти камбани ("BellKnow"). На базата на интегрирането на уеб архивите за българските камбани и групата мобилни приложения GUIDE@HAND бе разработено самостоятелно офлайн мобилно приложение BOOK@HAND Bells, в сътрудничество с Института за компютърни науки и контрол към Унгарската академия на науките(MTA SZTAKI). To предоставя мултимедийна информация за камбаните, включваща текстово описание (история, създател, материал, размери, местоположение, описание и т.н.), аудио файлове, съдържащи звуците на камбаните, снимки, видеоклипове с камбани, акустичните характеристики на камбаните и други данни.

Ключови думи: Дигитализиране и представяне на културно наследство, Цифрови обекти тип "камбана", Цифрови хранилища, GUIDE@HAND, BOOK@HAND Bells

Получена: 01-10-2018     Приета: 01-12-2018     Публикувана: 01-12-2018

Цитиране: Bogdanova, G., Noev, N., Luchev, D., Márkus, Z. (2018). Introducing Digital Bell Objects in Web Based and Mobile Applications: "BellKnow" and "BOOK@HAND Bells". Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 4(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 270–283