Технологии и средства за реализиране на метода "разказване на история" за представяне на национално културно наследство
Мария Димова, Детелин Лучев, Десислава Панева-Маринова
стр. 30 - 37
Заглавие: Технологии и средства за реализиране на метода "разказване на история" за представяне на национално културно наследство
Автори: Мария Димова, Детелин Лучев, Десислава Панева-Маринова

Абстракт: Настоящата статия представя технологии, подходи и средства за реализиране на метода "разказване на история" за представяне на национално културно наследство. Дискутирани са основни характеристики и особености на подхода и начини за използването му за учебни цели. Като пример са посочени цифровите представяния на книги (digital booktrailers), съотносими и приложими в ограничение за представяне на теми или раздели от учебна дисциплина от областта на хуманитаристиката.

Ключови думи: Цифрови ресурси на културно наследство, Метод "Разказване на история", Дигитално обучение, Цифрови книги

Получена: 01-10-2018     Приета: 01-12-2018     Публикувана: 01-12-2018

Цитиране: Dimova, M., Luchev, D., Paneva-Marinova, D. (2018). Technology and Resources to Implement the Method "Story Telling" for the Presentation of National Cultural Heritage. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 4(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 30–37