Форум за триизмерна и компютърна графика – VISION. Пресечна точка на артистичните среди, образованието и индустрията
Светослав Ангелов Косев, Атанас Димитров Марков
стр. 59 - 66
Заглавие: Форум за триизмерна и компютърна графика – VISION. Пресечна точка на артистичните среди, образованието и индустрията
Автори: Светослав Ангелов Косев, Атанас Димитров Марков

Абстракт: Форум за тримерна графика – VISION е ежегодно провеждащо се издание за 3D и компютърна графика (CGI). То се провежда от 2004 година и е уникален за българската научно изследователска и художествено творческа сцена проект. Форумът е работеща връзка между образованието, дейността на неправителствените организации и представители на бизнеса, като това поражда синтез и диалог, който подсигурява по-широк кръг на разпространение на идеите сред обществото. Тази форма – "Форум" считаме за най-ползотворна при привличането на групи от заинтересовани за постигане на по-директен достъп на бизнеса до образованието и кадрите генерирани от него. И обратното – образованието "сверява часовника си" с процесите протичащи в тази така динамична индустрия, която изпитва постоянен "глад" за кадри. В статията са направени няколко заключения от натрупания опит при организирането на единадесет издания на VISION за последните 14 години.

Ключови думи: Форум, Тримерна графика, Компютърна графика, VISION, 3D, CGI, Изкуство, Образование, Индустрия, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Получена: 01-10-2018     Приета: 01-12-2018     Публикувана: 01-12-2018

Цитиране: Kossev, S., Markov, A. (2018). Forum of Three-Dimensional and Computer Graphics – VISION. The Intersection Point of Artistic Circles, Education and Industry. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 4(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 59–66