Научното наследство на Геологическия институт при БАН: научни списания, монографии, геоложки карти и колекции
Искра Лакова, Любомир Методиев, Камен Каменов, Валери Сачански, Георги Грънчовски
стр. 67 - 79
Заглавие: Научното наследство на Геологическия институт при БАН: научни списания, монографии, геоложки карти и колекции
Автори: Искра Лакова, Любомир Методиев, Камен Каменов, Валери Сачански, Георги Грънчовски

Абстракт: Направен е обзор на геоложкото научно наследство на Геологическия институт при БАН, което е събирано, обработвано, съхранявано и представяно през последните 70 години. Това наследство представлява научни списания на ГИ, които са достъпни онлайн, монографии, различни геоложки карти на България, както и публикувани систематични колекции от фосили.

Ключови думи: Научни списания, Монографии, Гео-ложки карти, Фосилни колекции

Получена: 01-10-2018     Приета: 01-12-2018     Публикувана: 01-12-2018

Цитиране: Lakova, I., Metodiev, L., Kamenov, K., Sachanski, V., Granchovski, G. (2018). Scientific Heritage of the Geological Institute at the BAS: Scientific Journals, Monographs, Geological Maps, and Collections. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 4(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 67–79