Църквата "Св. Димитър" в градоустройствената среда на Търново /12-13 век/
Мирко Робов
стр. 92 - 109
Заглавие: Църквата "Св. Димитър" в градоустройствената среда на Търново /12-13 век/
Автори: Мирко Робов

Абстракт: В статията се разглежда значението и символиката на църквата "Св. Димитър" в рамките на столицата през 12-13 век.

Ключови думи: Археология, Паметници на култу-рата, Църква "Св. Димитър"

Получена: 01-10-2018     Приета: 01-12-2018     Публикувана: 01-12-2018

Цитиране: Robov, M. (2018). The Church "St. Dimitar" in the Town-planning Environment of Tarnovo /12-13 Century/. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 4(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 92–109