Предизвикателства на опазването, дигитализацията и представянето на българското църковно материално и нематериално наследство при взаимодействието на секуларизационните и десекуларизационни процеси на XX и XXI векове
Лиана Гълъбова
стр. 110 - 149
Заглавие: Предизвикателства на опазването, дигитализацията и представянето на българското църковно материално и нематериално наследство при взаимодействието на секуларизационните и десекуларизационни процеси на XX и XXI векове
Автори: Лиана Гълъбова

Абстракт: Постиженията на българските държавни политики в областта на управлението на културното наследство и разнопосочните им социални ефекти в контекста на дилемите на ХХ в. зависят от развитието на местните отгласи от световните модернизационни процеси зададени в предходните векове. Днес постмодерните и съвременните динамично изменящи се реалности очертават културни контексти, които актуализират и ресакрализират стойностни елементи от забравени традиции, целесъобразно документирани и предадени на поколенията като потенциал, понякога и в противовес на доминиращи, но неизбежно променливи социални тенденции. Пропорционално на стабилно нарастващото научно и обществено внимание отделяно на църковният сегмент от българското културно наследство, възприеман от представителите на традиционното вероизповедание като религиозна, освен като национална идентичност, заслужава да се запази и възможността в бъдеще отново да се актуализират крайно маргинализираните и реинтерпретирани съдържания от съкровищницата на местното културно наследство.

Ключови думи: Културно наследство, Модернизация, Секуларизация, Десекуларизация, Свещени паметници на културата и забележителни места, Православна църква, Поклонничество, Изкуство

Получена: 01-10-2018     Приета: 01-12-2018     Публикувана: 01-12-2018

Цитиране: Galabova, L. (2018). Challenges of Preservation, Digitalization, and Presentation of Tangible and Intangible Bulgarian Church Heritage in the Interaction of Secularization and Desecularization Processes of 20th and 21st Centuries. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 4(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 110–149