Цифрови технологии за е-учене на изкуство и култура
Десислава Панева-Маринова, Гита Сенка, Детелин Лучев, Максим Гойнов
стр. 12 - 21
 
Заглавие: Цифрови технологии за е-учене на изкуство и култура
Автори: Десислава Панева-Маринова, Гита Сенка, Детелин Лучев, Максим Гойнов

Абстракт: Настоящата статия представя някои възможности на цифровите технологии за подпомагане на обучението по изкуство и култура чрез внедряване на съвременни средства за по-добро разбиране, творческо мислене, учене чрез правене и креативност. Акцент е поставен върху ангажирането на учащите в обучаващите процеси чрез подходящи методи и инструменти, за да се осигури по-активното им участие по време на възприемането на знанието.

Ключови думи: електронно обучение, изкуство и култура, цифрови технологии

Получена: 01-05-2019     Приета: 31-05-2019     Публикувана: 31-05-2019

Цитиране: Paneva-Marinova, D., Senka, G., Luchev, D., Goynov, M. (2019). Digital Technologies for E-learning of Art and Culture. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 12–21. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_1_001