Проектът "По пътя на българските градинари" – идеи, резултати, перспективи
Илия Вълев, Галя Чохаджиева, Моника Тютюнкова
стр. 39 - 49
 
Заглавие: Проектът "По пътя на българските градинари" – идеи, резултати, перспективи
Автори: Илия Вълев, Галя Чохаджиева, Моника Тютюнкова

Абстракт: Българските градинари-гурбетчии безспорно са един от сериозните фактори в обогатяването на културно-историческото наследство в Европа през XIX и XX век. Този исторически факт обаче не е достатъчно познат и признат в по-широк мащаб. Ето защо по инициатива на Изследователския институт на българите в Унгария при Българското републиканско самоуправление в Унгария, с основното партньорство на Регионален исторически музей – Велико Търново, се сформира изследователски екип, включващ специалисти от различни научни, културни и образователни институции, който разработи проект за създаването на културен маршрут "По пътя на българските градинари". Статията разглежда идеите на проекта, постигнатите до този момент резултати и възможните перспективи за неговото развитие.

Ключови думи: културни маршрути, Съвет на Европа, градинари-гурбетчии, европейска идентичност, културно наследство

Получена: 01-05-2019     Приета: 31-05-2019     Публикувана: 31-05-2019

Цитиране: Valev, I., Chohadzhieva, G., Tyutyunkova, M. (2019). The Project "En Route of Bulgarian Gardeners" – Ideas, Results, Perspectives. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 39–49. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_1_003