Индо-българските дружества за приятелство като инструмент на политиката на България в Индия (50-80 години)
Виолина Атанасова
стр. 50 - 64
 
Заглавие: Индо-българските дружества за приятелство като инструмент на политиката на България в Индия (50-80 години)
Автори: Виолина Атанасова

Абстракт: В статията се разглежда дейността на индо-българските дружества за приятелство в Индия. Те са един от основните инструменти за популяризиране на България в тази страна. Наред с това тяхното развитие през годините служи като свидетелство за промяната на интересите и политическата линия на българското правителство в българо-индийските отношения.

Ключови думи: Индо-български дружества, културна политика, Индия, България

Получена: 01-05-2019     Приета: 31-05-2019     Публикувана: 31-05-2019

Цитиране: Atanasova, V. (2019). The Indo-Bulgarian Friendship Associations as a Tool of Bulgaria’s Politics in India (50s - 80s of the 20th Century). Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 50–64. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_1_004