Архитектура с културна и обществена стойност запечатана в 150 годишната история на търновското читалище "Надежда"
Донка Колева
стр. 65 - 72
 
Заглавие: Архитектура с културна и обществена стойност запечатана в 150 годишната история на търновското читалище "Надежда"
Автори: Донка Колева

Абстракт: Любопитна е архитектурната история на театралния салон на читалище "Надежда", обявен през 1973 г. за историческа културна ценност от национално значение, и на библиотеката, декларирана през 1980 г. за архитектурно-строителна културна ценност. Салонът от 1886 г. е свързан със заседания на три Велики народни събрания и важни събития за утвърждаване на Третата българска държава. Библиотечната сграда с читалня и музей е построена през 1912 г. за събуждане на обществения живот и умственото и нравствено развитие на гражданите.
Една от традиционните задачите на читалищното настоятелство в миналото и днес е да търси средства за поддържане на този културен дом, който продължава завещаната от дедите ни мисия да съхранява и развива традиционните български ценности.

Ключови думи: Народно читалище "Надежда 1869"; архитектурна история; историческия на театрален салон

Получена: 01-05-2019     Приета: 31-05-2019     Публикувана: 31-05-2019

Цитиране: Koleva, D. (2019). Architecture with Culture and Social Value in the 150 Years History of Comunity Center Nadezhda "(Hope)", Veliko Tarnovo, Bulgaria. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 65–72. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_1_005