Бариери пред дигиталната и физическата достъпност на религиозното културно наследство на Софийската Света гора
Г. Богданова, Л. Гълъбова
стр. 105 - 124
 
Заглавие: Бариери пред дигиталната и физическата достъпност на религиозното културно наследство на Софийската Света гора
Автори: Г. Богданова, Л. Гълъбова

Абстракт: Достъпността на религиозните центрове и прилежащите им йеротопични природни и архитектурни пространства, макар и заложена с добродетелите на отговорността, съпричастието, грижата, милосърдието и любовта в православната църква изглежда не е вътрешно-присъщ приоритет на вероизповедните особености на социализация на частни и обществени места. Управлението на живото, традиционно и възстановено, както и на материалното, движимо и недвижимо църковно културно наследство, на произведенията и проявите на изкуствата според художествената им стойности и на празниците и обичаите според туристическите им измерения, се осъществява предимно в интерес на литургичното им вероизповедно предназначение в контекста на православния субкултурен начин на живот в цялото му традиционно и съвременно глокално разнообразие.

Ключови думи: Културно наследство, Свети места, Достъпност, Специални потребности, Туристическа социализация, Субкултури, Паметници на културата, Православна църква, Поклоннически туризъм, Софийска света гора

Получена: 01-10-2019     Приета: 01-12-2019     Публикувана: 01-12-2019

Цитиране: Bogdanova, G., Galabova, L. (2019). Barriers to the Digital and Physical Accessibility of the Religious Cultural Heritage of Holy Mount of Sofia. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 105–124. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_2_012