Фитонимична символика в българското и руското народно творчество
Стефка Петрова, Мариян Петров
стр. 125 - 129
 
Заглавие: Фитонимична символика в българското и руското народно творчество
Автори: Стефка Петрова, Мариян Петров

Абстракт: Докладът разглежда антропологизираните и други семантични и конотативни натоварвания на наименованията на някои растения (пелин и риган) в българското и руското народно творчество. Темата е свързана със сравнително изследване на културно-историческото наследство на двата народа. През последните години в лингвистиката на българския и руския език зачестяват научните изследвания в тази посока. Пример за разработките на двата езика са последните изследвания на Анна Ангелова.

Ключови думи: народно творчество, фитонимична символика, езикознание, български език, руски език

Получена: 01-10-2019     Приета: 01-12-2019     Публикувана: 01-12-2019

Цитиране: Petrova, S., Petrov, M. (2019). Phytonymic Symbolism in Bulgarian and Russian Folk Art. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 125–129. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_2_013