Проблеми на дигиталното възприемане и съхранение на живото културно наследство в българските християнски религиозни практики
Лиана Гълъбова
стр. 152 - 171
 
Заглавие: Проблеми на дигиталното възприемане и съхранение на живото културно наследство в българските християнски религиозни практики
Автори: Лиана Гълъбова

Абстракт: Съвременното технологично опосредствяване на възприемането на християнските религиозни практики поставя проблеми на културната интерпретация свързани с реконцептуализирането на участието в църковния живот и принадлежността към традиционните у нас вероизповедания. Непопулярността на културната ценност на документирането и дигитализирането на живото религиозно наследство създава полемика около възможността за фотографиране и видеозаснемане в свещените пространства, за експониране на наблюдавани църковни събития в медиите и директно излъчване от сакралните обекти и по време на създаване на църковно изкуство или практикуване на други религиозни ритуали. Научен интерес заслужават опитите да се балансират етичните, вероизповедни и литургични измерения с туристическите и обществени интереси в съответствие с глобалното развитие на тази дискусия и потенциалните ефекти на устойчивост или нестабилност на възникващите нови традиции.

Ключови думи: Дигитализация, Живо наследство, Християнство, Религиозни практики, Възприемане на наследството, Съхранение на наследството, Църковни изкуства

Получена: 01-10-2019     Приета: 01-12-2019     Публикувана: 01-12-2019

Цитиране: Galabova, L. (2019). Problems of Digital Perceiving and Preservation of Living Cultural Heritage in Bulgarian Christian Religious Practices. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 152–171. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_2_016