Технологичен и правен аспект при дигитализация на движини културни ценности. Авторско право и интелектуална собственост
Калина Сотирова-Вълкова
стр. 35 - 45
 
Заглавие: Технологичен и правен аспект при дигитализация на движини културни ценности. Авторско право и интелектуална собственост
Автори: Калина Сотирова-Вълкова

Абстракт: Статията представя цикъла на дигитализацията на обекти на културното наследство (движими културни ценности, съхранявани в музеи и галерии) с нейните основни три етапа: подготовка, конверсия и достъп. Фокусът се поставя върху технологичния аспект, подготовката на музейния екип и ползваните стандарти. Успоредно се разглежда правната рамка на дигитализацията като сериозна, национално специфична и рядко представяна тема, свързана с авторското право и интелектуалната собственост върху оригинала и дигиталния му дериват.

Ключови думи: дигитализация, културно наследство, авторско право, интелектуална собственост, стандарти

Получена: 01-10-2019     Приета: 01-12-2019     Публикувана: 01-12-2019

Цитиране: Sotirova-Valkova, K. (2019). Technological and Legal Aspect in Digitalization of Movable Cultural Assets. Copyright and Intellectual Property Rights. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 35–45. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_2_004