Естетически визуални аспекти при дигиталното презентиране на КИН
Димитър Добревски
стр. 71 - 80
 
Заглавие: Естетически визуални аспекти при дигиталното презентиране на КИН
Автори: Димитър Добревски

Абстракт: Всички сериозни теоретични изследвания в областта на комуникацията показват, че под въздействие на световните процеси на глобализация, информацията все повече се визуализира и иконизира. Младите хора комуникират използвайки цялата широка палитра на възможности, които ни предоставя дигиталната техника и интернет. Ние прекарваме голяма част от времето си във виртуалното пространство. Всичко изглежда измамно лесно - всеки за броени минути може да качи информация, която става бързо достояние в целия свят. Дори малките деца боравят като експерти с компютърната техника. В същото време болшинството участници в тази комуникация имат съществен дефицит по отношение визуалната грамотност. Дори специалистите често пренебрегват езика на форми, цветове и композиционна организация на пространството, който изисква сериозна подготовка, обучение и непрекъсната специализация. В световен мащаб не липсват добри примери, но за съжаление те все още не са достояние на културната общественост у нас. Докладът повдига редица въпроси и проблеми за дискусия и се опитва да насочи вниманието към възможните пътища на решение.

Ключови думи: визуална комуникация, иконизация, език на цветове и форми

Получена: 01-10-2019     Приета: 01-12-2019     Публикувана: 01-12-2019

Цитиране: Dobrevski, D. (2019). Aesthetic Visual Aspects in Digital Presentation of Cultural and Historical Heritage. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 71–80. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_2_008