Исторически маршрути. Българската протодържава - Екзархията и Търновската конституция
Петко Ст. Петков
стр. 07 - 22
 
Заглавие: Исторически маршрути. Българската протодържава - Екзархията и Търновската конституция
Автори: Петко Ст. Петков

Абстракт: Под формата на виртуален културно-исторически маршрут в настоящата статия се представят две исторически теми. Едната е свързана с първото мащабно и организирано българско политическо движение през ХІХ в. – борбите за самостоятелна църква и създаването на Българската екзархия. Втората тема е свикването и работата на Учредителното събрание в Търново през 1879 г., приело първата Конституция на Княжество България. В изложението е показана и връзката между създадената през 70-те години на ХІХ в. българска протодържава – Екзархията и новата българска държава, основа на която е Търновската конституция от 16 април 1879 г.

Ключови думи: Българска екзархия, българска протодържава, Търновска конституция, Учредително събрание, културно наследство

Получена: 01-05-2020     Приета: 29-05-2020     Публикувана: 29-05-2020

Цитиране: Petkov, P. (2020). Historical Routes. The Bulgarian Proto-State - Exarchate and the Tarnovo Constitution. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 6(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 07–22. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2020_1_001