Проект "Цифрово представяне и съхраняване културното наследство от старопечатен фонд исторически театрален салон на НЧ "Надежда 1869" гр. Велико Търново"
Донка Колева – Радева
стр. 32 - 42
 
Заглавие: Проект "Цифрово представяне и съхраняване културното наследство от старопечатен фонд исторически театрален салон на НЧ "Надежда 1869" гр. Велико Търново"
Автори: Донка Колева – Радева

Абстракт: Темата е посветена на съвместния проект между НЧ "Надежда 1869" и РБ "П.Р.Славейков". Целите на проекта са съхранение и популяризиране на българското културно наследство в европейския контекст на културни и креативни индустрии, културен обмен и културно многообразие чрез: (1) Представяне и популяризиране стойността на културното богатство на читалището; Популяризиране на темата за книжните съкровища на читалищната библиотека и иновативно онлайн представяне на старопечатния фонд, съхраняването му в електронен вид за улесняване на достъпа до него и опазването му за бъдещите поколения; (2) Популяризиране на историческия читалищен салон, свързан с държавността и първия надпис "Съединението прави силата" чрез дигитализация на архивната документация; (3) Стимулиране на устойчиви партньорства, обмяна на опит и знания, обединяващи научен и практически опит в опазването на културното наследство и доброволчеството.
Читалище "Надежда 1869" е свързано с исторически събития важни за българската държавност. В неговия театрален салон са заседавали три Велики народни събрания. То полага начало на библиотечното и музейното дело, на театъра, киното и художествената галерия в града. Читалищната библиотека разполага с фонд от 48 787 единици, а старопечатната сбирка e от 446 книги, вестници и списания от периода XVI - ХІХ в. Най-стара е книгата Служебен миней, отпечатана във Венеция през 1588 г. и съдържаща религиозни текстове на гръцки език. За дигитализация е избрана темата "Българското образование до Освобождението", състояща се от учебни помагала по езикознание, природни науки, математика и история – общо 78 заглавия. Дигитализацията се извършва в специализирания дигитален център "Север+" на РБ "П.Р.Славейков", създаден по програмата БГ08 "Културно наследство и съвременни изкуства". Успешната реализация на дейностите по проекта ще спомогне за опазване и популяризиране на знания, подобряване на достъпа чрез дигитални технологии до специализираните колекции на Старопечатния фонд и популяризиране на историческия читалищния театрален салон - национална ценност, чрез включването им в културната съкровищница "Север+", рубриката "Старопечатен фонд" и уебсайта на читалището.

Ключови думи: Представяне на културното наследство, старопечатен фонд, исторически театрален салон "Надежда"

Получена: 06-03-2020     Приета: 29-05-2020     Публикувана: 29-05-2020

Цитиране: Koleva, D. (2020). Project "Digital Presentation and Preservation of the Cultural Heritage of the Old-print Fund and the Historical Theatre Salon of Community Center "Nadejda 1869", Veliko Tarnovo". Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 6(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 32–42. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2020_1_003