Предлозите В и У в българския език (към въпроса за развитието на езика)
Стефка Петрова
стр. 52 - 58
 
Заглавие: Предлозите В и У в българския език (към въпроса за развитието на езика)
Автори: Стефка Петрова

Абстракт: Една от сравнително честите грешки в писмения български език е относно употребта на предлог В и предлог У, изчезване на различието между тях и генерализиране на приликата им в семантично отношение. Това се проявава преди всичко в замяната на предлог У с предлог В. В работата се анализират записани цялостно или частично примери с предлог В, като се разпределят в три групи: 1. Грешна употреба; 2. Възможност за двояка употреба; 3. Употреба на предлог В вместо други предлози. Авторката предвижда по-нататъшно утвърждаване на употребата на предлог В вместо предлог У.

Ключови думи: предлог, употреба, замяна, грешка, изчезване на различието между В и У

Получена: 11-02-2020     Приета: 29-05-2020     Публикувана: 29-05-2020

Цитиране: Petrova, S. (2020). The Prepositions V and U in Bulgatian (on the Subject of Language Development). Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 6(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 52–58. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2020_1_005