Измерения на съвременното постмодерно поклонничество като глокално религиозно културно наследство
Лиана Гълъбова
стр. 72 - 94
 
Заглавие: Измерения на съвременното постмодерно поклонничество като глокално религиозно културно наследство
Автори: Лиана Гълъбова

Абстракт: Съвременните практики на почивно и конфесионално пътуване и посещение на свети места на различни деноминации съсредоточава множество ориентации и нагласи, свързани с религиозното културно наследство. Постмодерният туристически опит в организация и изследвания обхваща обширно пространство от местното до глобалното, от материалното до незримото, от забравеното до живото наследство, от устойчивото до динамичното, от субективното до общовалидното, общоприетото и общочовешкото в религиозната култура и ежедневния живот. Трансмисията на традиционни ценности и ритуали, както и актуализацията на културни практики, базови за религиите, вероизповеданията и общностите биха била невъзможна без сакралните топоси като фокус на туристически интерес, човекопоток и динамична експлоатация на обекти и без развитието на рефлексията на тези процеси. С оглед на съобразяването на религиозни и граждански права, мотивации, интереси и нагласи за устойчиво развитие и престижна идентичност, не по-малко важни от ценностите на демократично обществено съзнание, геополитически, национален и етнически баланс, са възможностите на обществените науки и структури за оптимални социални политики и грижи, насочени към цялото разнообразие от неравнопоставености.

Ключови думи: Поклонничество; Йеротопия; Религиозен туризъм; Глокална мобилност; Постмодерна култура; Свещени места; Възприемане на наследството; Посетителски и потребителски рефлексии; Отговорен и достъпен туризъм; Приспособяване и достъпност на туристически обекти; Психосоматични увреждания; Социални грижи;

Получена: 01-05-2020     Приета: 29-05-2020     Публикувана: 29-05-2020

Цитиране: Gulubova, L. (2020). Dimentions of Contemporary Postmodern Pilgrimage as Glocal Religious Cultural Heritage. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 6(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 72–94. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2020_1_007