Наскалното културно - историческо наследство по "Светият път"
Евгени Коев
стр. 95 - 109
 
Заглавие: Наскалното културно - историческо наследство по "Светият път"
Автори: Евгени Коев

Абстракт: Пътят на пренасяне мощите на Св. Йоан Рилски през 1469 г., от Велико Търново през Никопол, София до Рилския манастир преминава през изключително разнообразни в природно-географско и културно-историческо отношение райони. Едни от най-впечатляващите участъци от маршрута са карстовите райони, в които съществуващото и днес скално-изсечено, културно-историческо наследство представлява особен интерес. Обзорът и описът на това наследство би представлявал добра основа за неговото цялостно проучване, опазване и експониране по начин, повишаващ атрактивността и привлекателността на поклонническият маршрут "Светият път".

Ключови думи: Светият път, карстови райони, скално-изсечено наследство, културно-историческо наследство, поклоннически маршрут

Получена: 31-03-2020     Приета: 29-05-2020     Публикувана: 29-05-2020

Цитиране: Koev, E. (2020). Rocky Cultural - Historical Heritage "The Holy Path". Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 6(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 95–109. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2020_1_008