Иновативна форма за достъп до културното наследство на музикалния театър: Перспектива от България
Петър Одажиев
стр. 178 - 192
 
Заглавие: Иновативна форма за достъп до културното наследство на музикалния театър: Перспектива от България
Автори: Петър Одажиев

Абстракт: Възползвайки се от модела на Виртуален музей на БМТ (ВМБМТ), институционализиран като самостойна и постоянно развиваща се интернет платформа към Музея на Българския музикален театър (МБМТ), това изследване представлява нов принос по отношение на прилагането на цифрови технологии към управлението на информацията и културните стратегии. Изследването отговаря на актуални проблеми за текущото развитие и приложение на цифровите технологии за създаване на съвкупно мултимедийно съдържание за репрезентация на културно наследство. Предлага се оригинален метод за конструиране на виртуалния музей за интерактивен достъп до архивни образци на български спектакли в традиционните музикално-сценични жанрове – опера, балет, оперета и мюзикъл – и представяне на постиженията на музикално-сценичното изкуство чрез постоянни тематични колекции от репертоарни програми, актуална информация за творческия процес на артисти, диригенти, режисьори, сценографи, балетмайстори. В допълнение, аналитичната процедура може лесно да се приложи в други различни сфери на културното наследството.

Ключови думи: дигитализация, виртуален музей, културно наследство, дигитални колекции, онлайн платформa

Получена: 29-03-2021     Приета: 22-06-2021     Публикувана: 29-06-2021

Цитиране: Odazhiev, P. (2021). An Innovative Form of Access to the Cultural Heritage of Musical Theatre: A Perspective from Bulgaria. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 178–192. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_1_013