Обществени нагласи към социалистическото наследство в България
Катя Янкова, Соня Милева
стр. 193 - 198
 
Заглавие: Обществени нагласи към социалистическото наследство в България
Автори: Катя Янкова, Соня Милева

Абстракт: В статията се предлага концептуална рамка за анализ на обществените нагласи към социалистическото наследство в България като туристическа дестинация. Предложената рамка позволява идентифицирането на различните прояви на обществените нагласи спрямо социалистическото наследство степенувайки ги градивно от любов до омраза в посткоминистчиния период.

Ключови думи: социалистическо наследство, туризъм, обществени нагласи, концепция

Получена: 29-03-2021     Приета: 22-06-2021     Публикувана: 29-06-2021

Цитиране: Iankova, K., Mileva, S. (2021). Societal Approach Towards the Socialist Heritage in Bulgaria. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 193–198. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_1_014