Обхват на естетиката в игровия модел на художествени произведения с функция на добавена реалност
Светослав Косев
стр. 224 - 231
 
Заглавие: Обхват на естетиката в игровия модел на художествени произведения с функция на добавена реалност
Автори: Светослав Косев

Абстракт: Както неведнъж съм подчертавал, процесите в областта на технологиите и приложението им за целите на визуалните изкуства, винаги са играли основна роля за развитието на творческите ми възгледи. Съществена роля в тази насока, играе познанството ми с Атанас Марков, с когото се допълваме в много отношения и това оказва ползотворно влияние на екипната ни работа. Вече споделихме в предишно издание на конференцията "Културно историческо наследство", за работата по проектите "Интерактивно генеративни формации", "Виртуална арена" и "Взаимодействие с технологичен организъм". В момента разработваме разширение на последната от изброените инсталации. Това надграждане се състои в създаването на серия двуизмерни произведения в които трябва да бъде включен елемент на добавена реалност. Това по същество не е нещо, което вече не е правено, но е много удачен елемент, който би допринесъл за идеята по отношение на комуникацията с "технологичния организъм". Връзката се осъществява и на ниво интеракция, в която отново залагаме на игровия момент, чрез който въвличаме наблюдателя, като активен участник в произведението.

Ключови думи: Добавена реалност, интерактивно изкуство, игра, игрови модел, художествено произведение

Получена: 05-04-2021     Приета: 26-06-2021     Публикувана: 29-06-2021

Цитиране: Kosev, S. (2021). Scope of Aesthetics in the Game Model of Artworks, which Contained Function of Augmented Reality. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 224–231. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_1_017