Фестивални практики във виртуална среда. Ползи, проблеми, устойчивост
Калоян Николов
стр. 240 - 254
 
Заглавие: Фестивални практики във виртуална среда. Ползи, проблеми, устойчивост
Автори: Калоян Николов

Абстракт: Настоящата работа разглежда ново появилите се практики при организирането на фестивални прояви с фолклорна насоченост във виртуална среда. Възможно ли е въвеждането на информационни технологии в организационните похвати при провеждането им както във виртуална среда, така и в хибриден формат. Прилагане на технологични решения при акумулирането на дигитален отпечатък. Значение на е-фестивалите с фолклорна насоченост за общностите при запазването на нематериалното културно наследство.

Ключови думи: е-фестивали, нематериално културно наследство

Получена: 02-04-2021     Приета: 22-06-2021     Публикувана: 29-06-2021

Цитиране: Nikolov, K. (2021). Festival Practices in a Virtual Environment. Benefits, Problems, Sustainability. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 240–254. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_1_019