Понятието "Да притежаваш класа"
Пламен Глогов
стр. 255 - 263
 
Заглавие: Понятието "Да притежаваш класа"
Автори: Пламен Глогов

Абстракт: Какво означава един човек да притежава "класа"? Произходът или поведението определят класата на личността? Материалът разглежда различни смислови конотации на понятието "класа" на ниво личност и прави опит за неговото дефиниране и категоризиране от гледна точка на основни нравствено-естетически и философски принципи и концепции. Заключението от проучването представя класата като морално и материално независима категория, която е свързана с иманентна за личността способност за отказ от зависимост както към материални, така и към духовни стимули. Човекът, притежаващ класа, ще си тръгне с еднакво безразличие и от ада и от рая. Той е чиста еманация на себенадмогването без значение от крайната цел.

Ключови думи: класа, ценности, Философия на Себенадмогването, етика

Получена: 18-11-2020     Приета: 22-06-2021     Публикувана: 29-06-2021

Цитиране: Glogov, P. (2021). The Concept of "Owning The Class". Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 255–263. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_1_020