Проект „Дигитално културно-историческо наследство на община Пловдив” – проблеми и решения
Лора Христозова, Биляна Попова, София Ковачева
стр. 53 - 68
 
Заглавие: Проект „Дигитално културно-историческо наследство на община Пловдив” – проблеми и решения
Автори: Лора Христозова, Биляна Попова, София Ковачева

Абстракт: Целта на настоящата статия е да се проучат и анализират резултатите от спечелен проект „Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив“. Основна част е формулиране на проблемите по време и след проекта и възможните им решения. Важен елемент от проучването е реализирането на теренна експедиция в ромските махали на Пловдив и обобщаване на резултатите от нея. Всичко това е принос и опит в полето на дигитализацията на културно-историческото наследство в музеите и галериите (по примера на Община Пловдив). Основа на проучването е сайтът digital.plovdiv.bg, участниците в проекта и специфичната теренна експедиция.
Дигитализирани са над 50 000 движими културни ценности. Към тях се прибавя и част от недвижимото наследство в града, както и нематериалното културно наследство на ромите.

Ключови думи: Дигитализация, културно-историческо наследство, Пловдив, музеи, роми, теренна експедиция

Получена: 19-03-2021     Приета: 16-06-2021     Публикувана: 29-06-2021

Цитиране: Hristozova, L., Popova, B., Kovacheva, S. (2021). Project "Digital Cultural and Historical Heritage of Plovdiv Municipality" - Problems and Solutions? Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 53–68. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_1_004