Предложни наречия
Стефка Петрова
стр. 69 - 77
 
Заглавие: Предложни наречия
Автори: Стефка Петрова

Абстракт: Наречията са една от най-интересните категории на езика по състав, морфологична характеристика, синтактична функция, произход, употреба и други. Погледът към тях с оглед на правописа и на значението им показва, че има редица противоречия. В работата се разглеждат сложните според българските граматики наречия, образувани с предлозипредставки НА, ОТ, ДО в пет речника на българския език и се изказват препоръки относно писането им. Изследването е базирано върху 20 наречия, извадени от Официалния правописен речник на българския език (ОПРБЕ), допълнени с някои други, свързани с нашата цел.

Ключови думи: наречие, състав, сложно наречие, правопис, употреба

Получена: 24-03-2021     Приета: 16-06-2021     Публикувана: 29-06-2021

Цитиране: Petrova, S. (2021). Prepositional Adverbs. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 69–77. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_1_005