Актуални събития и процеси, влияещи на визията на класическата стенопистна техника "Секо"
Пламен Кондов
стр. 108 - 124
 
Заглавие: Актуални събития и процеси, влияещи на визията на класическата стенопистна техника "Секо"
Автори: Пламен Кондов

Абстракт: Докладът представя проблемите, свързани с мащабирането, прехвърлянето на стена и изпълнението на монументални произведения в техниката "секо". Разглеждат се положителните и отрицателните страни на методите, използвани до този момент. В основната част се предлагат съвременни технологични инструменти за улесняване на процеса. Като примери се дават нововъведения като – "Робоспрей", вертикален плотер и вертикален принтер. Разглеждат се техните положителни страни и недостатъци. Изследват се следствията от навлизането на нови инструменти и тяхното влияние върху визията на стенописната техника "секо". Предлага се нова форма за изпълнение на монументално произведение – обогатената реалност. Обсъждат се проблемите на подобна творба и обстоятелствата, при които е оправдано използването на тази форма. В заключението се показва нуждата от преосмисляне значението на термина стенопис, поради последните научни открития, касаещи материята.

Ключови думи: "секо", стенопис, робоспрей, вертикален плотер, вертикален принтер, виртуална реалност, обогатена реалност

Получена: 05-06-2021     Приета: 11-06-2021     Публикувана: 29-06-2021

Цитиране: Kondov, P. (2021). Current Events and Processes Affecting the Vision of the Classical Wall Painting Technique "Secco". Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 108–124. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_1_009