Разработване на онтология в областта на хуманитаристиката
Мария Грънчарова-Христова, Невена Моралийска, Себиха Маданска
стр. 115 - 128
 
Заглавие: Разработване на онтология в областта на хуманитаристиката
Автори: Мария Грънчарова-Христова, Невена Моралийска, Себиха Маданска

Абстракт: Съхранeнието и разпространението на знания за културно-историческите и природни обекти в България е от изключително значение. В тази връзка във Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет се разработва проект, свързан с имплементацията на интелигентен туристически екскурзовод, който по зададени критерии от туриста, генерира виртуални или туристически реални маршрути. В статията ще бъде представена част от базата знания на туристическия екскурзовод, а именно онтология, описваща богатството на българската литература. Представена е структурата на онтологията, базовите аксиоми и зависимости между основните концепции, а също така идентичностите за отделните концепции в онтологията.

Ключови думи: онтологии; българска литература; интелигентен туристически екскурзовод

Получена: 31-03-2021     Приета: 26-10-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Grancharova-Hristova, M., Moralijska, N., Madanska, S. (2021). Development of an Ontology in the Field of the Humanities. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 115–128. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_010