Етномузиколожки терен и архивиране
Петьо Кръстев
стр. 135 - 144
 
Заглавие: Етномузиколожки терен и архивиране
Автори: Петьо Кръстев

Абстракт: Докладът разглежда подходите към етномузиколожкото проучване на терен според способите за документиране и архивиране на емпиричните материали. Особеностите при записване на фолклорните образци са резултат от предварителна специализирана музикално-теоретична и слухова подготовка. Основна помощ в тази връзка са технологиите за звукозапис, видеозапис и тяхното развитие. В съвременния етномузиколожки терен (от средата на XX век до днес) техническите средства и възможностите, които те предоставят са с определящо значение за методите и формирането на изследователски гледни точки.

Ключови думи: етномузиколожки терен; архивиране; звукозапис; видеозапис.

Получена: 05-04-2021     Приета: 25-11-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Krastev, P. (2021). Ethnomusicological Field Research and Archiving. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 135–144. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_012