Словотворчеството в компютърно опосредстваната комуникация. Оказионализми (фалсоними) и неологизми (Изследване на базата на примери в социалната мрежа "Фейсбук")
Мариян Петров
стр. 208 - 236
 
Заглавие: Словотворчеството в компютърно опосредстваната комуникация. Оказионализми (фалсоними) и неологизми (Изследване на базата на примери в социалната мрежа "Фейсбук")
Автори: Мариян Петров

Абстракт: Докладът разглежда възникването, структурирането и разпространението на оказионализми (фалсоними) в компютърно опосредстваната комуникация и превръщането им в неологизми. Кога, как и при какви условия оказионализацията се превръща в неологизация?

Ключови думи: оказионализми, фалсоними, неологизми, компютърно опосредствана комуникация

Получена: 29-03-2021     Приета: 26-08-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Petrov, M. (2021). Word Creation in Computer-Mediated Communication. Occasionalisms (False-Names) and Neologisms (Study based on examples on the social network "Facebook"). Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 208–236. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_019