Новооткрита монашеска скална килия между манастирските скални комплекси "Архангела" и "Кръщелнята" от Ивановските скални манастири (нов поглед към обхвата на Великата лавра "Архангела" при с. Иваново)
Евгени Коев
стр. 252 - 258
 
Заглавие: Новооткрита монашеска скална килия между манастирските скални комплекси "Архангела" и "Кръщелнята" от Ивановските скални манастири (нов поглед към обхвата на Великата лавра "Архангела" при с. Иваново)
Автори: Евгени Коев

Абстракт: При поредните теренни проучвания за обследване на района на Ивановските скални манастири, проведени в края на 2020 и началото на 2021 год. бяха открити неизвестни до момента, скално изсечени и оформени пещери и скални ниши с различно предназначение. Сред локализираните нови обекти се открои сравнително голяма скална ниша с прилежащи към същата различни скалноизсечени елементи, допълващи пространствено и функционално монашеското жилище. Общият план, новите елементи на строителство и оформление обогатяват представите за устройството на монашеските скални обители в Поломието. Местоположението на обекта, свързаността му с останалите антропогенизирани части в района и характерните му особености дават представа за едни нови виждания за обхвата и устройството на Великата Лавра "Св. Архангел Михаил" при с. Иваново, община Русе.

Ключови думи: Ивановски скални манастири, новооткрита монашеска килия, скалноизсечени елементи, Великата Лавра "Св. Архангел Михаил", с. Иваново

Получена: 02-04-2021     Приета: 30-11-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Koev, E. (2021). The Newly Discovered Monk Rock Cell Located between the Monk Rock Complexes "The Archangel" and "Krashtelnyata", which are Part of the Ivanovo Rock-Hewn Monasteries (a New View on the Structure and Range of the Great Monastery "St Archangel Michael" at the Ivanovo Village). Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 252–258. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_022