Пластична украса на Свети двери от фонда на Националения църковен историко-археологически музей при Светия Синод – елементи и символика
Елена Серева
стр. 32 - 50
 
Заглавие: Пластична украса на Свети двери от фонда на Националения църковен историко-археологически музей при Светия Синод – елементи и символика
Автори: Елена Серева

Абстракт: Предложената статия разглежда пластичната украса на Свети двери от фонда на НЦИАМ при Св. Синод. Светите двери представляват напълно завършен отделен елемент, но те носят своята семантична натовареност и като част от едно по-голямо единно цяло, каквото е църковния иконостас.
Статията поставя акцент върху въпроси свързани с характеристиката и символиката на пластичната украса на Светите двери, на характерните стилови особености и белези на епохата, майсторите и отделните школи. В хода на изложението се обръща внимание накратко и се представя тяхната употреба и значение при богослужебните последования. Споменават се и се описват паралели, тъй като те допълват и доразкриват разглежданите въпроси. Представят се образци от фонда на Националния църковен историко-археологически музей при Св. Синод, които са обект на цялостно, самостоятелно проучване.
Изказвам благодарност към Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" 2020 на Министерство на образованието и науката за финансирането на научния проект към Богословския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" на тема: "Свети двери от фонда на Националния църковен историко-археологически музей при Св. Синод (Литургична функция, иконография, пластична украса. Приноси към националната идентичност)", с научен ръководител доц. д-р дякон Иван Иванов.
Благодаря на Директора на НЦИАМ при Св. Синод доц. д-р Иван Рашков и на неговия екип за вниманието.

Ключови думи: Свети двери, пластична украса

Получена: 06-04-2021     Приета: 28-10-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Sereva, E. (2021). Plastic Decoration of Holy Doors from the Fund of the National Church Historical and Archaeological Museum of the Holy Synod – Elements and Symbolism. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 32–50. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_003