Представяне и обработка на знания за културно-историческото и природното наследство на България в интелигентен туристически пътеводител
Невена Моралийска, Тодорка Глушкова, Мария Грънчарова-Христова
стр. 82 - 93
 
Заглавие: Представяне и обработка на знания за културно-историческото и природното наследство на България в интелигентен туристически пътеводител
Автори: Невена Моралийска, Тодорка Глушкова, Мария Грънчарова-Христова

Абстракт: Докладът представя един реинженерингов подход за разширение на базата от знания на разработвания в DeLC лабораторията на ПУ "П. Хилендарски" интелигентен туристически пътеводител с информация за българските културни, исторически и природни обекти, съхранени в съществуващи нестандартизирани бази от данни. Туристическият пътеводител се разработва като мултиагентна среда, базирана на референтната архитектура на Виртуалното физическо пространство (ViPS). Базата знания във ViPS се базират на мрежа от онтологии - OntoNet. За да използваме съществуващите бази данни, е необходимо да се създаде единна БД, базирана на стандарта CCO (Cataloging Cultural Objects) за представяне на културно-исторически обекти на ЮНЕСКО.

Ключови думи: Cataloging Cultural Objects (CCO); Virtual Physical Space (ViPS); Tourist Guide.

Получена: 30-03-2021     Приета: 22-06-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Moraliyska, N., Glushkova, T., Grancharova-Hristova, M. (2021). Processing and Presentation of Knowledge about the Cultural-Historical and Natural Heritage of Bulgaria in an Intelligent Tourist Guide. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 82–93. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_007