Разчупване на стереотипите при оформяне на нова експозиция и възприемането ѝ от публика
Огнян Тодоров
стр. 110 - 116
 
Заглавие: Разчупване на стереотипите при оформяне на нова експозиция и възприемането ѝ от публика
Автори: Огнян Тодоров

Абстракт: С развитието на съвременните тенденции за оформяне на експозиционни пространства и показването им пред публика все по-често се прибягва до търсене на нови съвременни похвати. Силното развитие на дигиталните технологии и пространства дава огромни възможности в планирането и дизайна на една бъдеща експозиция. Целта на тези иновативни подходи е провокиране на посетителите.
След основен ремонт на сградата на РПНМ – Пловдив, протекъл в периода 2011-2015 г., е изградена нова експозиция. Новото експозиционно оформление преплита в себе си двата широкоизползвани до момента принципа – таксономичен и диорамен. Това създава един стил, който до момента е без аналог в света. Той успява да провокира значителен интерес във всички целеви групи и дава широки възможности за бъдещо развитие.

Ключови думи: експозиция, природонаучен музеи, таксономичен и диорамен метод, дигитални технологии

Получена: 02-04-2021     Приета: 31-01-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Todorov, O. (2022). Breaking the Stereotypes of Creating a New Exposition and Its Acceptance by the Audience. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 110–116. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080110