Социализация на недвижими археологически обекти от римската епоха в България
Стела Стефанова
стр. 143 - 163
 
Заглавие: Социализация на недвижими археологически обекти от римската епоха в България
Автори: Стела Стефанова

Абстракт: Археологическото културно наследство и включването му в проекти за създаване на туристически атракции, туристически продукти и маркетинг на дестинациите е сред водещите приоритети в областта на туризма в България. В този смисъл цел на настоящата статия е преглед и анализ на социализацията на недвижими археологически обекти от римската епоха в страната. Тя се разглежда в няколко аспекта – експониране, опазване, презентиране, предлагани услуги и организирани събития, достъпност, техническа и съпътстваща инфраструктура, реклама. При всеки един от тях се проследяват прилаганите основни техники и похвати, онагледени с конкретни примери на обекти от римската епоха с национално значение. В заключение са изведени по-важни проблеми и предизвикателства, свързани със социализацията. Тяхното решение е от значение за опазване на недвижимите археологически ценности и устойчивото развитие на туризма, основан на археологическо наследство.

Ключови думи: Социализация, експониране, недвижимо римско археологическо наследство, културен туризъм

Получена: 07-04-2022     Приета: 29-06-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Stefanova, S. (2022). Socialization of Immovable Roman Archaeological Sites in Bulgaria. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 143–163. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080113