Семантично моделиране на българската възрожденска архитектура за съвременните форми на алтернативен туризъм
Себиха Маданска
стр. 164 - 173
 
Заглавие: Семантично моделиране на българската възрожденска архитектура за съвременните форми на алтернативен туризъм
Автори: Себиха Маданска

Абстракт: Статията представя интердисциплинарен подход по отношение на българската възрожденска архитектура – от една страна стоят архитектурните норми в исторически план, а от друга, практиките за дигитализация, съвременните технологии (изкуствен интелект, интелигентни агенти, онтологии). Тяхна пресечна точка е съхраняването на културно-историческото и архитектурно наследство, и в същото време зачитане на индивидуалните интереси на туриста.

Ключови думи: Българска възрожденска архитектура, онтологии, алтернативен туризъм, интелигентен туристически пътеводител

Получена: 01-04-2022     Приета: 15-06-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Madanska, S. (2022). Semantic Modeling of the Bulgarian Revival Architecture for the Modern Forms of Alternative Tourism. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 164–173. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080114