Културен подход към преподаването на комуникативен английски като чужд език в английска езикова гимназия
Евгения Начева
стр. 188 - 202
 
Заглавие: Културен подход към преподаването на комуникативен английски като чужд език в английска езикова гимназия
Автори: Евгения Начева

Абстракт: Комуникативният подход към преподаването на чужд език изисква обучение в целева, национална и глобална култура. Тъй като английският е международен език, днешните ученици ще го използват за международна комуникация. Целта ни е те да ползват усвоения чужд език за социализация и специализирани цели в бъдещата си професионална практика. Настоящата статия изследва сравнителен, междукултурен подход към преподаването на английски език в българския контекст. В експеримента участваха 52 осмокласници от Английска езикова гимназия „Карагьозов”, гр.Ямбол. Проучването имаше за цел да подобри качеството на обучението по английски като чужд език и да постигне по-добра социализация на деца от различни етноси, като ги възпитава в уважение, толерантност, неагресивно поведение и етика. Освен това беше приложен подхода за представяне на българските културни традиции на английски език -извор на патриотичната защита и национално достойнство.

Ключови думи: преподаване и учене на английски като чужд език, комуникативен подход, култура

Получена: 14-03-2022     Приета: 24-06-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Nacheva, E. (2022). Cultural Approach to Teaching Communicative English as a Foreign Language in Secondary English Language School. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 188–202. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080116