Ролята на увреждането в живота на известни личности
Негослав Събев, Галина Богданова
стр. 222 - 236
 
Заглавие: Ролята на увреждането в живота на известни личности
Автори: Негослав Събев, Галина Богданова

Абстракт: Изследването представя някои известни личности с увреждане. Техните постижения са пример как дори в неблагоприятни условия борбеността може да преодолее поставяните от физическото състояние бариери. Успех и признание в дадена област може да се постигне независимо от ограниченията. Проучванията провокират разработване на методика и инструментариум за акумулиране на биографичните данни и допълнителни материали за съхранение на информацията в облачното пространство. Данните се обработват и анализират от перспективата на ролята на увреждането в живота на проучените личности. Предвижда се методиката, инструментариумът и дигиталният архив да се интегрират в социално ориентирана цифрова екосистема за достъпност.

Ключови думи: известни личности, хора с увреждания, спомагателни технологии, дигитален архив, постижения

Получена: 01-05-2022     Приета: 29-06-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Sabev, N., Bogdanova, G. (2022). The Role of Disability in the Lives of Some Famous People. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 222–236. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080119