Концепцията за интеракция и добавена реалност в произведения на изкуството
Атанас Марков
стр. 237 - 245
 
Заглавие: Концепцията за интеракция и добавена реалност в произведения на изкуството
Автори: Атанас Марков

Абстракт: В изследването се разглежда начина, по който си взаимодействат произведения на визуалните изкуства, използващи добавена реалност (Augmented reality, AR) с реципиента. Разширените възможности на новите технологии позволяват стимулирането на човешките сетива на едно по-високо ниво, като това открива по-широки перспективи пред визуалните артисти за нови творчески търсения. Такива художници със своите творби се опитват да включат наблюдателя в тях, като предизвикват сетивата му, както на физическо, така и на психологическо ниво. Така чрез взаимодействието творба-наблюдател се дава нова роля за зрителя като активен участник и това прави неговото емоционално преживяване по-пълно. Търсят се и исторически връзки между концепцията за интерактивност, добавената реалност и визуалните изкуства. Не на последно място се споделя и личен опит при творческите търсения в областта на интерактивното изкуство, реализацията на такова с добавена реалност и в крайна сметка обратната връзка на зрителя-участник след потапянето му в това различно от конвенционалното, разширено преживяване.

Ключови думи: добавена реалност, интерактивно изкуство, Визуални изкуства

Получена: 10-05-2022     Приета: 13-06-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Markov, A. (2022). The Concept of Interaction and Augmented Reality in Artworks. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 237–245. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080120