Типография и буква. Въведение в тяхната същност
Радимира Йорданова
стр. 255 - 267
 
Заглавие: Типография и буква. Въведение в тяхната същност
Автори: Радимира Йорданова

Абстракт: Типографията може да се разгледа като метод, чрез който дадена информация достига до група от реципиенти. Буквите са неразделна част от ежедневието на съвременния човек. В исторически план са добре извести метаморфозите на писмените знаци, които са довели до това буките днес да изглеждат по начина по който ги познаваме. От натурализъм към абстракция, от сложни системи за комуникация, известни на шепа просветени хора, към все по-логични системи на изписване и глобално разпространение. Най-общо казано, в исторически план, типографията се разглежда, като изкуството и умението да конструираш букви. Букви, които в последствие се отпечатват върху физически насител. Към днешна дата, контекстът в който се използва типографията е по-широко обхватен. Всички аранжирани букви, без значение от носителя (в някои случаи, дори носенето на конвенционно значение не е задължително), които достигат до реципиент притежават типографски аспект. Цялата тази многопластовост на типографията води до затруднението да се дефинират ясни граници на нейното определение.

Ключови думи: Типография; Буква; Въведение; Същност; Дуализъм

Получена: 03-05-2022     Приета: 06-06-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Yordanova, R. (2022). Typography and Letter. Introduction and Essence. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 255–267. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080122