Дигитална достъпност за хора със специални потребности: проучване, методология, анализ на достъпност
Галина Богданова, Негослав Събев, Мирена Тодорова-Екмекджи, Николай Ноев, Калина Сотирова-Вълкова, Тодор Тодоров, Живко Томов
стр. 268 - 294
 
Заглавие: Дигитална достъпност за хора със специални потребности: проучване, методология, анализ на достъпност
Автори: Галина Богданова, Негослав Събев, Мирена Тодорова-Екмекджи, Николай Ноев, Калина Сотирова-Вълкова, Тодор Тодоров, Живко Томов

Абстракт: Разработката представя основна част от работата на екипа от учени по проект №КП-06-Н42/4 към ФНИ за проучване и подобряване на онлайн достъпността за хора с увреждания. Изследването цели да подпомогне достъпността за хората със силно или напълно изгубено зрение, както и разбирането на проблемите, с които те се сблъскват, и начините за преодоляването им, така че да може да се систематизират и изградят ефективни похвати, критерии и методология за анализ, оценка и подобряване на дигиталното представяне на информация. Предложени са методология и критерии за анализ и тестване, приложени на над 100 сайта и документи, развивани и подобрявани по време на проекта. Разгледани и тествани са и софтуери. Представени са и примери за подобряване на дигиталното представяне на информация онлайн към хора с нарушено зрение, включително сайт с достъпност и QR кодове, обучителен сайт и система със подходящо дигитално представяне и кодиране на информацията.

Ключови думи: достъпност, методика, анализ, уеб сайтове, документи, софтуер, оценка, екосистеми, хора с увреждания, дигитално представяне на информация

Получена: 13-06-2022     Приета: 23-06-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Bogdanova, G., Sabev, N., Todorova-Ekmekci, M., Noev, N., Sotirova-Valkova, K., Todorov, T., Tomov, Z. (2022). Digital Accessibility for People with Special Needs: Research, Methodology, Analysis of Accessibility. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 268–294. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080123