Съвместни инициативи на ЮНЕСКО и ЕС за опазване на нематериално културно наследство
Миглена Иванова
стр. 91 - 98
 
Заглавие: Съвместни инициативи на ЮНЕСКО и ЕС за опазване на нематериално културно наследство
Автори: Миглена Иванова

Абстракт: Както ЮНЕСКО, така и ЕС има свои собствени разбирания, приоритети, практики и политики за опазване на културното наследство и в частност на нематериалното културно наследство (НКН). През последните години прави впечатление нарастването на броя на общите им инициативи в тази посока. Обект на разглеждане в настоящия доклад са тези от тях, които засягат НКН. Специално внимание се обръща на съвместните усилия за популяризирането на НКН сред най-широките слоеве на населението и особено сред децата и тийнейджърите.

Ключови думи: НКН, опазване, ЮНЕСКО, ЕС

Получена: 05-05-2022     Приета: 13-06-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Ivanova, M. (2022). Co-operative Initiatives of UNESCO and EU for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 91–98. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080108