Калиграфията и нейното въздействие върху човека. Съвременни проблеми и бъдещо развитие
Симеон Живков Желев
стр. 135 - 147
 
Заглавие: Калиграфията и нейното въздействие върху човека. Съвременни проблеми и бъдещо развитие
Автори: Симеон Живков Желев

Абстракт: В ерата на дигитализация срещаме все по-рядко ръчно изписания текст. Голяма част от нашите разговори, мисли и идеи се визуализират чрез различните дигитални медии, а понякога пиктограмите и кратките видеа изместват писаното слово. Този тип комуникация води до най-различни проблеми, като загуба на концентрация, забавя се мисловния процес и се затруднява плавното и гладко словесно изразяване. Това е особено изразено при учениците и подрастващите. В този контекст калиграфията намира специално място, като доказано и утвърдено средство за засилване на личностните качества. В настоящия доклад ще обърна внимание на позитивното въздействие на калиграфията върху тези които я практикуват, както и за нейното бъдещо развитие в дигиталните среди.

Ключови думи: калиграфия; дигитални среди; личностни качества.

Получена: 01-11-2022     Приета: 23-12-2022     Публикувана: 26-12-2022

Цитиране: Zhelev, S. (2022). Calligraphy and Its Effects on Humans. Contemporary Problems and Future Development. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 135–147. DOI: https://doi.org/10.55630/KINJ.2022.080211