Комуникацията на културно наследство в ерата на социалните медии – проблеми, ползи и бизнес модели
Румена Калчева
стр. 81 - 94
 
Заглавие: Комуникацията на културно наследство в ерата на социалните медии – проблеми, ползи и бизнес модели
Автори: Румена Калчева

Абстракт: Дигиталният маркетинг и социалните медии през последните години се превърнаха в задължителен комуникационен инструмент когато говорим за бързо достигане до желаната аудитория и нейното ангажиране с обекта, който популяризираме. Въпреки това тази територия остава все още неглижирана когато става дума за културното ни наследство. По-скоро изключения са примерите за успешно онлайн присъствие в социалните медии, но дори и при тях се забелязва липса на цялостна комуникационна стратегия. Изследването разглежда този проблем, базирайки се на конкретни примери и си поставя за цел да даде насоки за това как конкретни бизнес модели могат да бъдат приложени към популяризирането на различни културни обекти в страната.

Ключови думи: дигитален маркетинг, социални медии, културно-историческо наследство, ангажиране на обществото, комуникация.

Получена: 04-04-2022     Приета: 23-12-2022     Публикувана: 26-12-2022

Цитиране: Kalcheva, R. (2022). Communicating Cultural Heritage in the Social Media Era – Problems, Benefits and Business Models. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 81–94. DOI: https://doi.org/10.55630/KINJ.2022.080206