Най-често срещаните видове лапсуси калами в графостилистиката на съвременната компютърно опосредстваната комуникация (Изследване на базата на примери в социалната мрежа "Фейсбук")
Мариян Петров
стр. 113 - 122
 
Заглавие: Най-често срещаните видове лапсуси калами в графостилистиката на съвременната компютърно опосредстваната комуникация (Изследване на базата на примери в социалната мрежа "Фейсбук")
Автори: Мариян Петров

Абстракт: Докладът разглежда най-често срещаните ортографски и пунктуационни лапсуси калами в графостилистиката на съвременната компютърно опосредствана комуникация. Примерите са от социалната мрежа "Фейсбук" и акцентът е върху неправилното използване на глайда "й" във флексията при субстантиви в плуралия тантум и неправилното използване на затварящата запетая.

Ключови думи: лапсус калами; графостилистика; компютърно опосредствана комуникация; глайд; затваряща запетая.

Получена: 18-10-2022     Приета: 22-11-2022     Публикувана: 26-12-2022

Цитиране: Petrov, M. (2022). The Most Common Types of Lapsus Calamis in Graphostylistics of Modern Computer-Mediated Communication (Study based on examples on the social network "Facebook"). Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 113–122. DOI: https://doi.org/10.55630/KINJ.2022.080209