STEMedu logo

Международна научна конференция "Иновативно STEM образование"
STEMedu-2022

16 – 19 март 2022, Велико Търново, България, филиал Велико Търново на Медицински университет - Варна

Покана

Връзка към програмата

Връзка към виртуалната конференция

Програмата на международната конференция Иновативно STEM обучение включва доклади, посветени на различни аспекти на STEM образованието (STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Форумът STEMedu-2022 има интердисциплинарен характер, като продължава идеите, заложени в предните конференциии STEMedu. През 2022 г. водеща ще бъде една широкоспектърна интерпретация на иновациите и иновативните образователни технологии, като специален аспект на форума ще бъдат технологиите за достъпност за хора със специални потребности и приложенията на нови математически методи в медицината и други научни области.

Теми:

 • STEM/STEAM education
 • pedagogy
 • educational games
 • computing
 • engineering
 • applied mathematics
 • big data
 • digital libraries
 • semantic processing
 • аccessibility technologies for people with special need

Придружаващи събития и семинари:

 • Втори информационен семинар AB2: Технологии за достъпност за хора със специални потребности, частично финансиран от Договор КП-06-Н42/4 на Фонд Научни Изследвания с изпълнители: Институт по математика и информатика (ИМИ-БАН) и Институт по роботика (ИР-БАН).
 • Трети информационен семинар Cardio3: Изследване на приложението на нови математически методи за анализ на кардиологични данни, частично финансиран от Договор КП-06-Н22/5 на Фонд Научни Изследвания с изпълнители: ИР-БАН, ИМИ-БАН и Медицински университет – Варна.
 • Кръгла маса Иновативни образователни технологии.


Докладите от конференцията след двойно сляпо рецензиране ще бъдат публикувани в онлайн сборник, регистриран в НАЦИД Science Series „Innovative STEM Education“, Book 4, 2022,ISSN: 2683-1333.

Избрани статии ще бъдат публикувани в специално издание на списание Mathematics.

Участието може да бъде в смесен формат: онлайн и присъствено.

Срокове

Срок за изпращане заявка на доклада (заглавие и резюме): 15.02.2022 г. 28.02.2022 г.

Срок за представяне на пълните доклади: 10.03.2022 г. 01.04.2022 г.

Срок за плащане на таксата на конференцията: 07.03.2022 г. 15.03.2022 г.

Програма на конференцията: 15.03.2022 г.

Провеждане на конференцията: 16-19 март 2022 г.

Докладите ще бъдат публикувани online в STEMEDU Conference Web Proceedings

Изисквания за форматиране.

Програмен комитет

Галина Богданова
Институт по математика и информатика при БАН, председател на ПК, g.bogdanova@gmail.com
Стефка Буюклиева
Великотърновски университет и Регионален академичен център, Велико Търново, stefka@ts.uni-vt.bg
Стоян Капралов
Технически университет, Габрово, s.kapralov@gmail.com
Евгения Господинова
Институт по роботика при БАН, enigospodinova@abv.bg
Мая Димитрова
Институт по роботика при БАН, dimitrova.iser@gmail.com
Gopal Tadepalli
Anna University, Chennai, India, gopal.tadepalli@gmail.com
Nengah Suparta
Dept. of Math at Ganesha University of Education, Singaraja-Bali, Indonesia, isuparta@yahoo.com
Lyuba Alboul
Materials and Engineering Research Institute, Sheffield Hallam University, l.alboul@shu.ac.uk
Alexander Gegov
University of Portsmouth, UK, Alexander.Gegov@port.ac.uk
Dmitrii Rytov
Saint – Petersburg State University of Culture, Russia, rytovda@mail.ru
Пожидаев Михаил Сергеевич
канд. техн. наук Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, Томск, Русия, msp@luwrain.org

Организационен комитет

Диана Димитрова
Медицински университет, Варна, dimitrova@mu-varna.bg, председател на ОК
Галя Цанева
Институт по роботика при БАН, stemedu.eu@gmail.com
Веселин Ваврек
Институт по математика и информатика при БАН. – stemedu.eu@gmail.com – секретар
Мирена Тодорова-Екмекджи
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките
Николай Ноев
Институт по математика и информатика при Българска академия на науките

Организатори

Институт по математика и информатика при БАН

Институт по роботика при БАН

Технически университет – Габрово

Медицински университет – Варна, филиал Велико Търново

Регионален академичен център (РАЦ) – Велико Търново

и със съдействието на Териториална Организация на Научно-Технически Съюзи – Велико Търново


Контакти

За въпроси и заявки на e-mail: stemedu.eu@gmail.com

проф. д-р Галина Богданова – Институт по математика и информатика при БАН, e-mail: g.bogdanova@gmail.com

проф. дмн Стефка Буюклиева – Великотърновски университет и Регионален академичен център – Велико Търново, e-mail: stefka@ts.uni-vt.bg

проф. дмн Стоян Капралов – Технически университет – Габрово, e-mail: s.kapralov@gmail.com

Тел. за контакт с организаторите: +359 88 8221825