EnglishНачалоРедколегияSTEMedu конференцияТом 1 (2019)Том 2 (2020)Том 3 (2021)
      Научната поредица "Иновативно STEM образование", Том 3, 2021
ISSN: 2683-1333
Страница 2
Съдържание
Раздел I. Съвременни методи и технологии в областта на кардиологията
Митко Господинов, Евгения Господинова, Пеньо Лебамовски
Анализ на вариабилността на сърдечната честота с използване на фотоплетизмографски и електрокардиографски сигнали

страници 7-12      

Красимир Чешмеджиев
Регистриране и обработка на фотоплетизмографски сигнали

страници 13-19      

Галя Георгиева-Цанева
Алгоритми за анализ на кардиологични данни, базирани на уейвлет теория

страници 20-27      

Евгения Господинова, Пеньо Лебамовски
Графични методи за автоматичен анализ на нелинейните характеристики на ЕКГ сигнали

страници 28-33      

Раздел II. Технологии за достъпност за хора със специални потребности
Mirena Todorova - Ekmekci
GDPR - General Data Protection Regulation on Sites Requiring Accessibility

страници 37-48      

Негослав Събев
Теоретично концептуален модел за достъпност: субектно-обектен модел

страници 49-56      

Мая Димитрова, Александър Кръстев, Цвете Янева, Елена-Благоева Хазарбазанова
Когнитивни аспекти на киберфизичните системи за педагогическа рехабилитация: към подход “НТИИМ” в приобщаващото образование

страници 57-63      

Живко Томов
Изследване на достъпността на някои често използвани среди за разработка на програмно осигуряване

страници 64-71      

Свилена Арабаджиева, Стефан Първанов
Влияние на геометричните показатели на евакуационните пътища върху евакуацията на хора от сгради и съоръжения

страници 72-82      

Галина Богданова, Лиана Гълъбова
Модели на достъпност и интегриране при пандемия

страници 83-97      

Раздел III. Иновативни технологии в образованието и други научни области
T. V. Gopal
Robotz India - Increasing Innovation in Schools

страници 101-108      

Alexey Goloshumov, Svetlana Mikhailova, Michael Pozhidaev, Elena Teplykh
LUWRAIN Books: DAISY for Schools

страници 109-111      

Aleksandra Djukić, Jugoslav Joković, Branislav Antonić, Jana Zdravković, Nikola Ilić
Creating а Digital Atlas for Heritage Cities and Towns Along the Danube

страници 112-123      

Todor Todorov, Shpend Lutfiu
Exchanging the Cybersecurity Information through Public and Private Partnership

страници 124-130      

Галя Георгиева-Цанева, Елена Шатко
Проучване на процесите на взаимодействие между създателите на сериозни игри и ползвателите им

страници 131-137      

Диана Димитрова, Галина Богданова
Как обучението в електронна среда влияе върху мотивацията за учене

страници 138-145      

Илия Буюклиев
Пресмятане на минималното разстояние на линеен код

страници 146-150      

Мария Пашинска, Илия Буюклиев
Използване на AVX инструкции за оптимизация на алгоритми за теглови характеристики на линеен двоичен код

страници 151-156      

Галя Георгиева-Цанева
Създаване на модели на сериозни образователни игри с приложение в медицинското обучение

страници 157-163      

Йордан Щерев
Изменение на Шумановите честоти

страници 164-171      

Лилия Лозанова
Медийната грамотност в контекста на медийното потребление на ученици от гимназиален етап

страници 172-182      

Весела Георгиева
Ролята на електронното правителство и дигитализацията за развитието на музеите в България

страници 183-192      

Веселин Ваврек
Експериментален desktop компютър за разработки

страници 193-197