STEMedu logo

Теми на Четвъртата международна конференция "Иновативно STEM образование"
STEMedu-2022

Програмата на международната конференция Иновативно STEM обучение включва доклади, посветени на различни аспекти на STEM образованието (STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Форумът STEMedu-2022 има интердисциплинарен характер, като продължава идеите, заложени в предните конференциии STEMedu. През 2022 г. водеща ще бъде една широкоспектърна интерпретация на иновациите и иновативните образователни технологии, като специален аспект на форума ще бъдат технологиите за достъпност за хора със специални потребности и приложенията на нови математически методи в медицината и други научни области.

Теми:

 • STEM/STEAM education
 • pedagogy
 • educational games
 • computing
 • engineering
 • applied mathematics
 • big data
 • digital libraries
 • semantic processing
 • аccessibility technologies for people with special need

Придружаващи събития и семинари:

 • Втори информационен семинар AB2: Технологии за достъпност за хора със специални потребности, частично финансиран от Договор КП-06-Н42/4 на Фонд Научни Изследвания с изпълнители: Институт по математика и информатика (ИМИ-БАН) и Институт по роботика (ИР-БАН).
 • Трети информационен семинар Cardio3: Изследване на приложението на нови математически методи за анализ на кардиологични данни, частично финансиран от Договор КП-06-Н22/5 на Фонд Научни Изследвания с изпълнители: ИР-БАН, ИМИ-БАН и Медицински университет – Варна.
 • Кръгла маса Иновативни образователни технологии.


Докладите от конференцията след двойно сляпо рецензиране ще бъдат публикувани в онлайн сборник, регистриран в НАЦИД Science Series „Innovative STEM Education“, Book 4, 2022,ISSN: 2683-1333.

Избрани статии ще бъдат публикувани в специално издание на списание Mathematics.

Участието може да бъде в смесен формат: онлайн и присъствено.