STEMedu logo

Научна поредица "Иновативно STEM образование", Том 2, 2020

Издател: Институт по математика и информатика при Българска академия на науките, България
ISSN: 2683-1333

Изданието е въведено в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на Националния център за информация и документация (НАЦИД) под номер (НРС ID): 3957

Поредицата се издава със съдействието на Институт по роботика "Свети Апостол и Евангелист Матей" при Българска академия на науките, България

Научни редактори
доц. д-р Галина Богданова
Институт по математика и информатика при Българска академия на науките, България
доц. д-р Евгения Господинова
Институт по роботика "Свети Апостол и Евангелист Матей" при Българска академия на науките, България

Технически редактори
гл. ас. д-р Галя Георгиева-Цанева
Институт по роботика "Свети Апостол и Евангелист Матей" при Българска академия на науките, България
гл. ас. д-р Николай Ноев
Институт по математика и информатика при Българска академия на науките, България


Страница 2 (PDF файл)       Съдържание (PDF файл)


Раздел I. Съвременни методи и технологии в областта на кардиологията


Митко Господинов
    Изследване на приложението на нови математически методи за анализ на кардиологични данни
Страници: 7-12


Красимир Чешмеджиев
    Устройство за регистриране на фотоплетизмографски сигнали
Страници: 13-20


Галя Георгиева-Цанева
    Приложение на линейни методи за анализ на вариабилността на сърдечната честота
Страници: 21-27


Евгения Господинова
    Приложение на методи от нелинейната динамика за анализ на вариабилността на сърдечната честота
Страници: 28-35


Раздел II. Приложение на иновативни технологии в здравеопазването и други научни области


Йордан Щерев
    Здравни аспекти на модерните безжични технологии
Страници: 36-47


Галина Богданова, Тодор Тодоров, Николай Ноев
    Методи за семантично описание на цифрови данни в областта на медицинските системи
Страници: 48-55


Ekaterina Popovska, Mitko Gospodinov
    Fractal Behavior in Bulgarian Day-Ahead Prices Based on Detrended Fluctuation Analysis
Страници: 56-64


Раздел III. Иновативни образователни технологии


Диана Димитрова
    Иновативни образователни технологии в преподаването по здравни грижи в Медицински Университет – Варна
Страници: 65-69


Пеньо Лебамовски
    Модел на стереоскопична система за обучение по стереометрия в среден и горен курс
Страници: 70-78


Стефка Буюклиева, Стоян Капралов
    Национална студентска олимпиада по компютърна математика "Акад. Стефан Додунеков"
Страници: 79-83


Габриела Чотова, Ивайло Дончев
    Система от задачи по информатика с управление на физически системи – Lego робот
Страници: 84-91


Галя Цанева
    Приложение на сериозни образователни игри в образователния процес в България
Страници: 92-97


Калоян Николов
    Структуриране на бази данни при изграждане на мрежова активна матрица и визуализация на система за оценка на рейтинги чрез математически модел
Страници: 98-105


Весела Георгиева
    Развитие на информационните технологии и влиянието им върху образователните функции на музеите
Страници: 106-112


Стефан Първанов, Свилена Арабаджиева
    Идентифициране на опасностите и оценка на рисковете и превантивни мерки в специфични обекти
Страници: 113-122


Невен Боянов
    Тинузавър – едновременно преподаване на програмиране, математика и физика
Страници: 123-128


Веселин Ваврек
    Комфортът като стимул за научна дейност
Страници: 129-135


Юри Стоянов
    Създаване на експертна система за ранна диагностика и превенция на мастит
Страници: 136-146


Галина Богданова, Боян Пенчев, Лиана Гълъбова
    Проблеми на технологичната култура при глокална ресоциализация на цивилизационните процеси днес
Страници: 147-159